Vilkår for serviceaftaler

Ydelser og betingelser for Amviro.dk tryghedsaftaler – luft/luft varmepumpe.

Amviro.dk Tryghedsaftaler

1 besøg hvert år.

 • TRYG BASIS er et enkeltstående servicebesøg på eksisterende varmepumpe, ekskl. eventuelle reservedele kr.: 1.199 ,- inkl. moms
 • TRYG STARTER er servicebesøg, ekskl. eventuelle reservedele kr.: 89 kr inkl. moms om måneden.
 • TRYG PREMIUM er 5 års Amviro totaltryghedsgaranti på varmepumpen inkl. service, arbejdsløn, reparation, reservedele og kørsel.: kr 198 inkl. moms om måneden. (Gælder kun ved oprettelse i forbindelse med køb af ny varmepumpe, inkluderet montering af autoriseret installatør)
 • TRYG ALL INKLUSIVE er 10 års Amviro totaltryghedsgaranti på varmepumpen inkl. service, arbejdsløn, reparation, reservedele og kørsel.: kr 218 inkl. moms om måneden. Bemærk denne aftale dækker også kompressor, som er den dyreste del i varmepumpen. (Gælder kun ved oprettelse i forbindelse med køb af ny varmepumpe, inkluderet montering af autoriseret installatør)

Amviro.dk kan ikke igangsætte arbejde udover servicebesøg, uden kundens accept.

Alle øvrige ydelser faktureres efter forbrug og medgående materialer. Forgæves kørsel faktureres med kr. 1.199,- inkl. Moms.

Øvrigt

For denne aftale gælder ydelser og betingelser, der er anført på bagsiden.

Kontrakten forlænges med 1, 5 eller 10 år ad gangen, alt efter hvilken tryghedsaftale der vælges, med mindre den opsiges 1 måned før kontraktens udløb.

1. Ydelser og omfang

 1. a) Amviro.dk eller dennes samarbejdspartnere yder de på forsiden aftalte serviceeftersyn/arbejder og som nærmere beskrevet i nærværende betingelser
 2. b) Arbejdet omfatter servicebesøg med interval som beskrevet på forsiden af nærværende aftalte, og for den på forsiden nævnte installation/varmepumpe.

Et service besøg består af følgende:

Kontrol, justering og rensning af varmepumpens komponenter. Eftersynet kan også omfatte udskiftning af slidte/defekte komponenter for at forebygge driftsstop eller driftsforstyrrelser. Selve komponenterne og reservedelene er ikke dækket af aftalen. (Amviro.dk totaltryghedsgaranti indeholder både komponenter og reservedele jf. betingelserne for totalgaranti)

Eftersynet udføres inden for normal arbejdstid og inden for de første to måneder efter, at aftalen er trådt i kraft. Hvis serviceaftalen tegnes i forbindelse med køb af ny varmepumpe, vil service blive udført første gang mellem den 11. og 13. måned fra købsdatoen.

Normal arbejdstid er mandag til torsdag fra kl. 07.30 til 16.00 og fredag fra kl. 07.30 til 14.00.

Producenter af din varmepumpe kan have særlige krav, til hvad der skal efterses/skiftes. Derfor udføres service altid efter producentens anvisninger.

Et service indeholder:

 • Transport frem og tilbage til installationsadressen
 • Lameller renses i indedelen
 • Behandling af indedel med bakteriedræbende middel
 • Filtre i indedelen renses
 • Udedelen renses
 • Rør efterspændes
 • Komponenter gennemgås visuelt
 • Anlægstest som sikrer tilstrækkelig kølemiddels fyldning
 • Funktionstest af anlæg i både køle og varme funktion

Amviro.dk Totaltryghedsgaranti:

 • Garantien dækker fejl og mangler der skyldes fabrikationsfejl( 10 års Amviro.dk totaltryghedsgaranti dækker også kompressor)
 • Garantien dækker omkostninger til arbejdsløn, reparation, reservedele og kørsel.
 • Garantien bortfalder, hvis eventuelle fejl og/eller mangler er opstået som følge af fejlagtig brug af produktet, eller som følge af anden skadeforvoldende adfærd, der har medført fejlen/manglen.
 • Du skal reklamere hurtigst muligt efter at du har konstateret fejlen/manglen.

2. Forbehold

 1. Amviro.dk eller dennes samarbejdspartner forbeholder sig retten til at afvise tilmeldinger på visse varmepumper eller stille krav om tillægspris, hvis Amviro.dk eller dennes samarbejdspartner ved første besøg konstaterer, at varmepumpen tilstand er dårlig, eller opbygningen af anlægget er så kompliceret, at det giver øget tidsforbrug ved servicearbejdet.
 2. Amviro.dk kan kræve, at en serviceaftale ændres til en anden aftaletype, hvis det konstateres, at varmepumpen ikke kan serviceres tilfredsstillende og/eller sikkerhedsmæssigt forsvarligt under den indgåede aftale.
 3. Amviro.dk eller dennes samarbejdspartner skal kunne udskifte komponenter uden at ændre eller ombygge den eksisterende installation og uden at anvende ekstra montør til opgaven.
 4. Amviro.dk eller dennes samarbejdspartner er ikke ansvarlig for at fremskaffe og levere reservedele, komponenter, automatik og andet udstyr, men vil i videst muligt omfang forsøge at anvise løsningsmuligheder. (Amviro.dk totaltryghedsgaranti indeholder både komponenter og reservedele jf. betingelserne for totalgaranti)
 5. Der kan ikke monteres reservedele og komponenter, som ikke er leveret eller bestilt af Amviro.dk, eller dennes samarbejdspartner.
 6. Amviro.dk kan forlange, at mangler ved varmepumpeinstallationen afhjælpes, når disse er årsag til ustabil drift.
 7. I forbindelse med aftalt service, og det konstateres at varmepumpen ikke er funktionel, og et service ikke kan udføres, vil Amviro.dk tage kontakt til kunden og drøfte løsningsforslag til udbedring af fejlen.

Et service indeholder ikke:

 • Forbrug af reservedele af enhver art (Amviro.dk totaltryghedsgaranti indeholder både komponenter og reservedele jf. betingelserne for totalgaranti)
 • Transport til ikke brofaste øer
 • Tømning og efterfyldning af ekstra kølemiddel
 • Fejl, der er forårsaget af manglende pasning, hærværk, frost- og vandskade samt lynnedslag (overspænding)
 • Tilkald ved uvilje til selv at forsøge at genstarte efter Amviro.dk eller dennes samarbejdspartner anvisninger
 • Skader eller fejl på ukurante komponenter
 • Skader eller fejl forårsaget af uautoriserede personer
 • Skader eller fejl på eller forårsaget af husets el-installation
 • Tilkald til strømsvigt, fejlbetjening af varmepumpen.
 • Særlige foranstaltninger, der er nødvendige for at udføre servicearbejdet, eksempelvis brug af lift, kran, stillads eller lignende
 • Servicearbejdet skal kunne udføres i henhold til gældende sikkerhedsregler, herunder stigeregulativet
 • Genudkald til defekte komponenter der ikke ønskes udskiftet
 • Forgæves kørsel til bekræftet besøg

3. Betaling

Aftaler der oprettes i forbindelse med køb af ny varmepumpe gælder følgende:

 • Abonnement løsning opkræves månedsvis ved tilmelding til PBS.
 • Enkeltstående service opkræves efter service er udført.

Aftaler der oprettes i forbindelse ved service af eksisterende varmepumpe, faktureres når service er udført.

Prisen justeres hvert år, med de i perioden indtrufne prisstigninger. Fakturadato 8 dage.

Betalingen for eventuelle reservedele og komponenter opkræves efter, at reparationen eller udskiftningen har fundet sted. (Amviro.dk totaltryghedsgaranti indeholder både komponenter og reservedele jf. betingelserne for totalgaranti)

4. Opsigelse

Aftalen kan opsiges af begge parter 1 måned før kontraktens udløb. Ved opsigelse skal eventuelle skyldige beløb indbetales til Amviro.dk